Broder Enarson, "messianerna" och det nya Förbundet

Under de senaste dagarna har en diskussion förts på glandberger.net med rubriken Lag, Nåd och Evangelium. Det var Yngve Bergström från Kristet Center Väst, som inledde diskussionen med sitt blogginlägg.

Nedan klipper jag in några frågeställningar och svar från samtalet. Följ länken ovan för att läsa diskussionen i sin helhet.

EllenRock säger:

Några frågor till dig, Lars Enarsson:

* Menar du att den skiljemur mellan hedningar och judar, som fanns i templet, inte var instiftad på Guds befallning (lag)? (ref EF 2:15)

* Vad anser du att syftet med matlagarna var? Tror du att det ytterst handlar om hälsoskäl eller "Far vet vad som är bäst för oss"? Har det inte mer att göra med särskiljandet av den judiska identiteten? (i nya förbundet är ju ingen längre jude eller grek, så vad får då matlagarna för innebörd?)

* Varför verkar du undvika att svara på rent praktiska frågor kring tillämpningen av lagen? Det har exempelvis kommit frågor kring om vi ska fortsätta stena kvinnor som begått äktenskapsbrott (med viss reservation för att jag missat ditt svar). "Älskar du fläskkarré mer än Herren behöver du nåd" tycker inte jag är något tillfredsställande svar. Vi är ju Jesu vänner och den helige Ande vill hjälpa oss att förstå Guds vägar, så att det inte bara behöver handla om "blind lydnad".

* Anser du att den kristne får åtnjuta någon speciell favör eller välsignelse från Herren, ifall hon försöker följa så många gammaltestamentliga bud som möjligt? Varför omnämns detta i så fall inte i Efesierbrevet 1?

* Hur tolkar du in 1 Korintierbrevet 13 (kärlekens lov) i sammanhanget? Eller uttryck liknande, "barmhärtighet vill jag se, inte offer"?

* Menar du att tempeltjänsten ska återupprättas igen och i så fall, för vilket syfte? Kommer alla, inklusive hedningarna ha tillträde in i det allra heligaste då? Skulle Gud kunna behagas av djuroffer efter att Jesus blivit det fullkomliga offret?

Tacksam för svar. Med många vänliga hälsningar, Ellen


Lars Enarson säger:

Tack EllenRock för dina frågor. Tyvärr hinner jag inte vara på bloggen mer, men gör ett undantag eftersom du ställer ärliga frågor. Det mesta har nu annars blivit mest omtuggningar. Jag ger mina svar efter dina frågor.

Några frågor till dig, Lars Enarsson:
* Menar du att den skiljemur mellan hedningar och judar, som fanns i templet, inte var instiftad på Guds befallning (lag)? (ref EF 2:15)

Det jag syftade till var att även om lagen gör en klar skillnad mellan jude och hedning, mellan omskuren och oomskuren, så finns inga specifika konkreta lagar om denna åtskillnad i Toran. Om nu Paulus syftar på den specifika muren i Herodes tempel så är den muren t ex inte föreskriven i lagen. Det står heller inget konkret bud om att judar inte får besöka en hedning eller äta med en hedning osv. Allt detta är stadgelagar som kommit efteråt av praktiska skäl. Dessa utombibliska lagar som reglerade förhållandet mellan jude och hedning blev överflödiga och utplånades på korset då var och en som tror på Jesus, vare sig han är omskuren eller ej, har blivit rättfärdiga och har direkt tillgång till Fadern. Åtskillnaden, skiljemuren (men inte olikheterna!) mellan jude och hedning, försvann.

* Vad anser du att syftet med matlagarna var? Tror du att det ytterst handlar om hälsoskäl eller "Far vet vad som är bäst för oss"? Har det inte mer att göra med särskiljandet av den judiska identiteten? (i nya förbundet är ju ingen längre jude eller grek, så vad får då matlagarna för innebörd?)

Helt klart tror jag att det finns hälsoskäl. Gud äslkar oss och de orena djuren är helt enkelt inte lika nyttiga att äta. Men det är nog inte den enda orsaken. Det står t ex i Jes 66:17 om "de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss." Tydligen är t ex svinkött och skaldjur en styggelse för Gud. Jag vill inte nära den Helige Andes tempel med sådant som är en styggelse för honom.

Jag ser ingenstans i NT att detta är upphävt. Varje gång som mat nämns (och det gör det ofta) så är det alltid andra saker det handlar om i samanhanget. Det är ju också naturligt eftersom Gud inte kan ändra på sig. Han är evigt densamme. Tycker han att något är styggeligt i Jesaja så tycker han likadant idag. Synen i Apg 10 t ex handlade inte om mat utan om människor, i Mark 7 handlar det om handtvagning, i 1 Kor 8 om avgudaoffer, etc, etc.

Detta med mat är f ö ett ämne som kristna överlag vet så litet om utifrån ett bibliskt perspektiv eftersom vi hamnat så långt ifrån den judiska/hebreiska kultur som Bibeln är skriven utifrån. Alla på Jesu tid fick börja lära sig lagen utantill vid fyra fem års ålder och kunde oftast vid tolv, tretton års ålder hela lagen utantill. De hade då liksom än idag en sådan oerhörd respekt för lagen som Guds eviga ord att de aldrig skulle kunna tänka sig att den kan försvinna. Petrus t ex kunde inte föreställa sig det när han såg synen på taket. Den tolkningen av synen var helt utesluten för honom. Han "undrade över vad synen kunde betyda", Apg 10:17. Senare fick han efter bön och rannsakan veta, se v. 28.

Det är märkligt förresten tycker jag varför man översätter slutet av Mark 7:19 med: "Därmed förklarade han all mat för ren." Grundtexten, som var och en kan kolla själv, lyder ordagrant: "eftersom det (det som äts) inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet renande all mat?" Men jag är ingen grekexpert. Yngve eller någon annan kanske har svar på detta. Sammahanget handlar f ö inte om ren och oren mat utan om handtvagning. Jesus visade att otvättade händer inte orenar maten.'

* Varför verkar du undvika att svara på rent praktiska frågor kring tillämpningen av lagen? Det har exempelvis kommit frågor kring om vi ska fortsätta stena kvinnor som begått äktenskapsbrott (med viss reservation för att jag missat ditt svar).

Jag har förskt svara på allt jag hunnit. Lagen måste förstås utifrån sitt sammanhang. Den är i första hand given till domarna i Israel. Enbart ett fungerande Stora Råd kan efter noggrann undersökning med hjälp av flera vittnen döma någon till döden. Stora Rådet har inte existerat på snart 1600 år och den har inte haft myndighet att döma någon till döden på 2000 år. Budet visar däremot för oss idag hur allvarligt Gud ser på denna synd. I Joh 8 dömer Jesus kvinnan tagen i äktesnkapsbrott helt enligt Mose lag som den perfekte domaren. Inget vittne ville träda fram på hans villkor, därför fick kvinnan leva.

"Älskar du fläskkarré mer än Herren behöver du nåd" tycker inte jag är något tillfredsställande svar. Vi är ju Jesu vänner och den helige Ande vill hjälpa oss att förstå Guds vägar, så att det inte bara behöver handla om "blind lydnad".

Det var exakt så jag svarade personen i fråga. Jag enbart började med att ställa en principfråga som kanske kan vara till hjälp att avgöra saken.

* Anser du att den kristne får åtnjuta någon speciell favör eller välsignelse från Herren, ifall hon försöker följa så många gammaltestamentliga bud som möjligt? Varför omnämns detta i så fall inte i Efesierbrevet 1?

Vi har tillgång till all den himmelska världens andliga välsignelser i Messias Jesus. Lydnad för Guds ord leder alltid till välsignelse. Det gäller allt Guds Ord från 1 Mos till Upp.

* Hur tolkar du in 1 Korintierbrevet 13 (kärlekens lov) i sammanhanget? Eller uttryck liknande, "barmhärtighet vill jag se, inte offer"?

Lagens karaktär och syfte är kärlek och barmhärtighet. Vartenda bud handlar om detta och det är så de ska förstås. Gud är kärlek och han kan bara ge kärleksfulla föreskrifter. Jesus dömde hycklarna strängt efter denna princip. Lagen måste uttolkas genom kärlek och barmhärtighet.

* Menar du att tempeltjänsten ska återupprättas igen och i så fall, för vilket syfte? Kommer alla, inklusive hedningarna ha tillträde in i det allra heligaste då? Skulle Gud kunna behagas av djuroffer efter att Jesus blivit det fullkomliga offret?

Jag läser i t ex Hes 40 - 48 om ett framtida tempel. Varför är en helt annan fråga. Det är inte allt vi förstår. Vi har ju redan tillgång till det allra heligaste i det fullkomliga himmelska tabernaklet. Jag antar att det även kommer att gälla i det jordiska tabernaklet för de hedningar det blir aktuellt för då, se t ex Jes 56:7 "Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk."

Min uppfattning är att det jordiska templet har med den fysiska skapelsen att göra. När Guds rike bryter igenom på ett fullkomligt sätt i hela skapelsen, se t ex Rom 8:19-21, kanske det finns skäl också för ett fysiskt tempel.

För Gud existerar inte tid. Han kan varken ha mer eller mindre behag till djuroffer än han alltid har haft.

Tacksam för svar. Med många vänliga hälsningar, Ellen

Tack Ellen! Detta var svar i all hast. Gud välsigne dig rikligen!

EllenRock säger:

Hej Lars (& övriga),
tack för dina svar! Tyvärr verkar vi inte komma till samma slutsats på någon punkt :(

Ett par frågor till:
* Om maten renas i magen, "eftersom den kommer ut på avträdet," varför finns det då överhuvudtaget behov av att kalla någon mat för oren? Alltså, vi blir inte orenade av att äta den utan att först ha tvättat händerna, och maten i sig själv orenar oss inte heller... Kanske att gamla förbundets matlagar hade ett annat syfte, nämligen att markera judarnas identitet som Guds folk?

* Om ingen människa längre kallas oren (enl Apg 10), hur är det då med de spetälska nuförtiden? Är de rena eller orena? Hur ska lagen tillämpas i deras fall? I gamla förbundet kunde man ju inte röra någon som var oren utan att själv bli oren, men Jesus rörde ju vid orena människor. Menar ni då att Han blev oren, eller att han i själva verket fullbordade det som var lagens verkliga syfte?

Tacksam för svar!
Med varma hälsningar, Ellen


säger:

Lars Enarson skrev: "Som jag ser det (men jag är öppen för att jag har fel här) så har det första förbundet har med denna skapelse att göra (så länge sol och måne består) medan det nya förbundet är ett evigt."

- Tack Lars, jag tror att polletten ramlade ner när jag läste det du skrev, det ger en bra förklaring på "nära att försvinna". Det var det jag inte kunde få en bra förklaring på.

Kan det vara så här (så får Yngve rätt) att Hebr. 8:13 syftar på "nytt förbund" och det första förbundet snart kommer att försvinna eftersom Hebréerbrevets författare räknade med att den nya tidsåldern snart skulle bryta in. Då stämmer det att torán gäller så långe sol och måne finns, enligt Yeshua i Matt. 5:17-19.

Alla förbund gäller samtidigt enligt Guds ord. Noaförbundet har inte blivit ogiltigt, vad jag vet. Förbunden sitter ihop som länkarna i en kedja och kan inte brytas, därför gäller de så länge denna tidsålder varar. När den kommande tidsåldern bryter in kommer nog torán att förändras på grund av att rättfärdigheten härskar.
Vad tror du Lars och Yngve? Padraig är det väl säkrast att inte fråga. :)EllenRock säger:

Sanning ja... summan av Guds Ord är sanning...

Lars Enarson ifrågasatte tidigare Petrus "tjockskallighet". Att han skulle ha varit trög att greppa att Jesus förklarat all mat ren. Tja. De flesta människor vill nog äta den mat de blivit uppväxta med. Fråga en asiat om han kan skippa riset en dag. Helst inte.

Citerar Galaterbrevet 2:11-14
"Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom , eftrsom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsamans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: "Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?"

Varför fruktade Petrus/Kefas de omskurna (de var ju messiastroende!!)? Vad var det han hade gjort som han inte trodde att de kunde acceptera? Vad menas det med att Petrus levde på hedniskt vis? Vad är evangeliets sanning?

Paulus tillrättavisade Petrus offentligt för sitt hyckleri, eftersom han begick sin överträdelse inför alla (1 Tim 5:20).

Vore finemang om ni som menar att det gamla förbundet fortfarande gäller, antingen kunde svara på de frågor som jag ställt i denna och tidigare kommentar, eller iallafall medge att ni inte har svar på de frågeställningarna. :)

Halleluja!! Jesus lever!!


Tordan säger:

EllenRock ställer ett par frågor till:
* Om maten renas i magen, "eftersom den kommer ut på avträdet," varför finns det då överhuvudtaget behov av att kalla någon mat för oren? Alltså, vi blir inte orenade av att äta den utan att först ha tvättat händerna, och maten i sig själv orenar oss inte heller... Kanske att gamla förbundets matlagar hade ett annat syfte, nämligen att markera judarnas identitet som Guds folk?"

Enkelt Ellen om du bara vill förstå.
De bakterier som medföljer händerna vid matintaget är kroppen kontruerad att hantera. Den felaktiga kost dvs. sådant som Torahn inte definierar som mat, skapar en bestående slagsida i kosten som långsiktigt påverkar hälsan,
något man lätt undviker genom att byta kost.


Epilog :)
Tja.... som ni kan se har jag fått en del svar på mina frågor, men långt ifrån alla. Dessutom har svaren inte bringat någon större klarhet. De bara polariserar våra grundhållningar ytterligare.

Hur läser du din Bibel? Tror du att Gud använde Paulus och uppenbarade för honom de hemligheter som för tidigare släktled varit fördolda? Tror du att Jesus instiftade det nya förbundet genom sitt blod? Tror du att Guds församling bestående av män och kvinnor, judar och hedningar, är det levande tempel som profeterna profeterat om, eller tror du att det ska byggas ett fysiskt tempel i Jerusalem igen (genom Guds plan, att människor förmår att bygga ett tempel råder det väl inga tvivel om)?

Den stora och viktiga frågan är såklart: Vad hände när Jesus dog på korset? Vad innebär hans död för oss? Vilken frihet har han satt oss fria till? Varför sänder han oss sin helige Ande? Häri ligger kampen. Vilken Jesus predikar du?

För att Han ska få se stor lön av Sitt lidande!!


Kommentarer
Postat av: Patrik Ölund

Hej Ellen, undrar om han (Enarson)menade alla skaldjur; rakor, sniglar, osv, da ar jag syndig :( eftersom jag alskar sniglar med vitlokssmak och grillade rakor. Nej, Ellen jag tror att Han "har forklarat all mat for ren." Sager ditt samvete ngt annat nar du ater till exempel lever sa ar det val bara att skippa det. Var valsignad,

2009-02-06 @ 00:08:35
URL: http://teaminthenorth.wordpress.com
Postat av: Anders Branderud

"har forklarat all mat for ren."En person som undervisar att det är okej att äta fläsk, kan omöjligt vara Mashiakh (Messias), eftersom det är tydligt i Tan''kh att Mashiakh ska föra människor in i Torah-observans.Fariseerna var den enda judiska grupp som hade Ribis, och Ribi Yehoshua kallas Ribi (en titel för en prominent judisk ledare som användes under det första århundradet.) Att Ribi Yehoshua kallades för en Ribi implicerar att han hade rabbinsk ordination av ”Nasin” och beit-din ha-Jadol (se ”glossaries” på Netzarims hemsida, www.netzarim.co.il). Detta implicerar i sin tur att han inte undervisade någonting som stred emot Torahn. Om han skulle gjort det skulle blivit av med sin rabbinska ordination och det finns inga bevis att han blev av med den.Ribi Yehoshua undervisar följande i NHM (senare förvrängt till ”Matteusevangeliet” 23:1-3):

”Then Yehoshua spoke to the qehilot and to his talmidim saying, ”The Sophrim and those of the Rabbinic-Perushim sect of Judaism who advocate that Halakhah must be exclusively oral sit upon the bench of Mosheh. So now, keep shomeir and do concering everything – as much as they shall tell you! Just don’t imitate their maaseh (“practice, doing,making”) because they say but they don’t do.”I ovanstående stycke så befaller Ribi Yehoshua hans talmidim (lärlingar) att göra som fariséerna undervisade, vilket enligt Dödahavsrullarna 4Q MMT var Torahn inklusive Halakhah (se definition på ”glossaries” på ovanstående hemsida). De undervisade att man ska följa mitzwot (direktiven) i Torahn. Detta inkluderar mitzwot om vad man ska äta och inte äta; t.ex. är det förbjudet att äta skaldjur och fläsk.Att Ribi Yehoshua var i god ställning bland det fariseeiska ledarskapet hela sitt liv, implicerar att de ord i evangelierna som strider emot Torahn omöjligen kan ha varit sagda av honom. Därför var en viktig del av metodologin i att skriva ”The Netzarim Reconstruction of Hebrew Matityahu” att inte inkludera ord i NHM som strider emot Torahn.En rekonstruktion i enlighet med en vetenskaplig och logisk metodologi är följande (min översättning från engelska):”Tro inte att jag har kommit för att rota upp Torahn eller Neviim (profeterna), men snarare har jag kommit för att försona dem men den muntliga lagen av êmêt (sanning). Skulle himlarna och hâ-ârêtz (syftar till Israel) byta platser; fortsättningsvis ska inte ens ett yod (en hebreisk bokstav) och inte heller en qeren (en hebreisk symbol; ungefär lika liten som ett י) av den muntliga lagen från Môshêh (Moses) på något sätt byta plats; tills det kommer bli så att allting är helt och fullt ratificerat (synonym: stadfäst) och utfört icke-selektivt. För vem som än tar bort en muntlig lag från Torahn, eller undervisar någon annan att göra så, kommer av de i himmelriket att kallas ”borttagen”. Både han som bevarar och han som undervisar dem skall kallas Ribi i himmelriket. För jag säger er att om inte er tzedâqâh [leva rätt enligt Torahn] överstiger den som sôphrim, och [troligen ”Herodianka”] rabbinska-Perushim, finns det inte någon möjlighet att ni kommer att komma in i himmelriket!”Det enda sättet att följa Ribi Yehoshua är genom www.netzarim.co.ilAnders Branderud

2010-07-20 @ 00:14:35
URL: http://www.netzarim.co.il

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0