Den postmoderna människans trosbekännelse...

Vi tror på Marxfreudochdarwin

Vi tror att allt är okej så länge du inte orsakar någon smärta

utifrån din bästa definition av smärta

och så långt din kunskap sträcker sig


Vi tror på sex innan, under och efter äktenskapet

Vi tror på syndens terapi

Vi tycker att äktenskapsbrott är roligt

Vi tycker otrohet är okej. Vi tycker att varje tabu är tabu.


Vi tror att allting blir bättre

trots att det finns bevis för motsatsen.

Bevisen måste undersökas

och man kan bevisa vad som helst med bevis.


Vi tror att det ligger något i det där med horoskop, ufon och böjda skedar;

Jesus var en god man precis som Buddha, Muhammed och vi själva.

Han var en bra lärare i moral

även om vi tycker att Hans fina moral var dålig.


Vi tror att alla religioner i princip är de samma - -

det var åtminstone den som vi läste om.

De tror alla på kärlek och godhet.

De skiljer sig bara åt när det gäller sådant som skapelse, synd, himmel, helvete, Gud och frälsning.


Vi tror att efter döden kommer Intet

För när du frågar de döda vad som händer, säger de inget.

Om döden inte är slutet, om döden har ljugit,

då är himlen obligatorisk för alla utom kanske Hitler, Stalin och

Djingis Khan.


Vi tror på Masters & Johnson.

Det som är utvalt är medelmåttigt.

Det som är medelmåttigt är normalt.

Det som är normalt är bra.


Vi tror på total nedrustning.

Vi tror att det finns direkta kopplingar mellan krigföring och blodsspillan.

Amerikaner bör smida om sina gevär till traktorer

och ryssarna skulle säkerligen snabbt följa i deras fotspår.


Vi tror att människan i grunden är god.

Det är bara hennes beteende som sviker henne.

Det är samhällets fel.

Samhället är orsaken till felaktiga omständigheter, omständigheter orsakar felaktigheter i samhället.


Vi tror att varje människa måste finna den sanning som är rätt för henne.

Verkligheten kommer att anpassa sig till detta.

Universum kommer att återkorrigeras.

Historien kommer att förändras.


Vi tror att det inte finns någon absolut sanning

förutom sanningen att det inte finns någon absolut sanning.

Vi tror på förkastelsen av trosbekännelser,

och att individuella tankar får blomstra.


Efterskrift....


Om ödet är allt kötts Fader, förödelsen hans regnbåge i skyn,

när du då hör Undantagstillstånd! Krypskytt dödar tio!

Trupper till attack! Vita plundrar! Bombattentat på skola!

Så är det bara ljudet av människan som tillber sin skapare.


Vår suveräne Fader

Vill verkligen rekommendera en ny undervisningsserie som hålls i Klippan just nu. Temat är Guds suveränitet. Boken är Ruts bok. Du kan ladda hem predikningarna från Klippans hemsida. Underbart! Vilken fantastisk Gud vi har!!


Remember...

The will of God will never take you
where the grace of God cannot keep you,
where the arms of God cannot support you,
where the riches of God cannot supply your needs,
where the power of God cannot endow you.

None

Kalmar FF mot nya mål

Som kalmarit blir jag självklart jätteglad av att läsa om hur Kalmar FF planerar att påbörja ett samarbete med Erikshjälpen.

Det som påverkat klubben att satsa mer på mjuka värden har med ett ökat samhällsansvar att göra och om större ekonomiska möjligheter i takt med framgångarna på fotbollsplanen.

-Det finns en viss förväntan att en klubb med våra resurser inte bara ska tänka kommersiellt utan även använda en del av kapitalet för att göra gott, menar Staffan Roth.

Dagen 13 feb 2009

Bra initiativ, Staffan och ni andra! Tror att ni har valt en jättebra samarbetspartner i Erikshjälpen och hoppas att ni kommer att hitta bra lösningar för ert kommande samarbete, samt många intressanta gemensamma projekt.


Att ta med sig en vän till Jesus

I Lukasevangeliet kapitel 5 kan vi läsa om följande händelse:

En dag när Jesus undervisade folket, satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud." Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå! Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Till dig säger jag: Stig upp, ta din bår och gå hem!" Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart."

Här är några saker som vi kan utläsa ur denna händelse och några tankar kring vad vi kan lära oss:

* Det fanns en stor förväntan, Jesus var i stan! Guds Rike var nära. Berättar du för andra vad Jesus gjort i ditt liv? När vi berättar för andra bygger vi förväntan på vad Jesus kan göra i människors liv.

* Varför samlades folkskarorna kring Jesus? Han var äkta! Vårt viktigaste vittnesbörd är våra liv. Äkthet. Lev ett Jesus-liv som återspeglar hans helighet.

* Det fanns hinder. Det möter vi också. De religiösa andarna hade rest över 10 mil för att komma dit. De var mer angelägna att själva ta sig dit, än att få med sig andra in. De religiösa andarna vill hellre få sina egna behov mötta, än att se andras behov mötas (de fyllde rummet där Jesus var, så att den sjuke, "syndige" mannen inte kunde få plats!). Men det finns alltid en väg att ta med sig vänner till Jesus.

* Tydlighet. De fyra personer som förde mannen till Jesus var fullständigt klara över vilken deras uppgift var; "Vi ska ta vår sjuke vän till Jesus!"

* Tro. Berätta om mirakler som du sett eller läst om. Läs biografier och vittnesbörd och tro vad Gud har gjort i andra människor.

* Uthållighet. De kunde inte ta sig in först, men de var uthålliga. Ge inte upp! Bjud in samma vän igen, även om han/hon tidigare tackat nej till inbjudan.

* Så mycket kraft i denna berättelse! Ta din bädd och gå! Han smörjer oss att göra det som Jesus gjorde. Predika om den helige Ande, så att människor får bli döpta i Anden och förvänta att Anden ska ge dem kraft att predika frimodigt. Använd de gåvor som Anden ger i din vardag.

* Bekräftelse. Hur vet man att ens synder är förlåtna? Jesus bekräftade det med ett mirakulöst helande. Vi behöver vara delaktiga i ett paradigmskifte; vad Jesus gjorde och vad han undervisade (lägg märke till ordningen!). Först manifestationen av hans kraft, sedan undervisning som förklarar det som skett.

* Förundran. Förundrad över hans godhet och makt.

Kom Herre, med Din helandeväckelse över vårt land! Vi behöver det! Svensken behöver få sig Dig verka!
När Du, Herre, gör under och tecken, faller intellektuella fästen som binder vårt folk.
Ditt Rike är inte ORD utan KRAFT.
Vi väntar på Dig. Förbered oss.

I Dagen delger Ingemar Bjärneroth sin förväntan på folkväckelse i Sverige. Och det väl nötta ordet "upplevelser" tas åter upp. Har du behov av att möta Herren och bli fylld av hans Ande dagligen? Kanske har ett "jagande efter upplevelser" ersatt ett "sökande efter Herren"? Fast jag är högst tveksam till att detta skulle vara ett av de större problemen i svensk kristenhet. Snarare apati, likgiltighet och ett jagande efter denna världens tillgångar och njutningar (kristna som lever precis som alla andra, med samma mål och strävanden). Urk. 


Lagiskhetens frukt...

Galaterbrevets budskap är indelat i olika "sektioner." Om vi tar en titt på Gal 5:13 till 6:10 så kan vi se att Paulus, som vill att hans folk ska vara fria från lagen, behöver förklara ett och annat om vad det innebär. Det finns en väg till helighet/gudfruktighet som inte handlar om lagen, utan om den helige Ande. Det nya livet är ett liv i kärlek (5:13-15), lett av den helige Ande (5:16-25). Den börda som vi är kallade att bära är inte Mose lag, utan varandras börda (5:16-6:10).

Frågor att ställa sig utifrån texten:

1. Paulus uppmanar galaterna att inte överge sin frihet (5:2-12). Vilken slags frihet har han i åtanke? Endast omskärelsen? Mose lag som en väg till rättfärdighet och pånyttfödelse? Det mosaiska systemet som en kultur och ett sätt att relatera till människor på? Eller är det allt detta han tänker på? Hur kan 5:3-4 hjälpa oss att besvara dessa frågor? Vilka blir konsekvenserna för hur vi lever i vår vardag?

2. Om vi inte står under Mose lag, hur ska då kärleken få rätt inriktning? Kan kärlek beskrivas i ord? Om ja, vems ord? Vilka ord?

3. Om vi dras åt ena hållet av köttet och åt andra hållet av Anden, vilken "dragkraft" kommer att vinna och hur lever vi det kristna livet?

ur boken Know the Bible av Michael Eaton

Tycker mig se att "lagiskheten" kan tillfredsställa köttet (ex Kol 2) och att den till en början kan verka leda till god frukt i kristnas liv. Men Paulus verkar i Galaterbrevet peka på en frukt av lagiskheten som inte är önskvärd "Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra."

Och så pekar han på ett smartare sätt att bli helgad; "Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra det köttet begär."

Lagar och yttre föreskrifter kan verka fromt, men skapar lätt självrättfärdighet och högmod för de som lyckas uppfylla kraven och fördömelse och uppgivenhet hos de som misslyckas. Här talar jag inte bara om Mose lag, utan om alla slags yttre regler som kristna satt upp, varav de flesta knappt har någon förankring i Bibeln. Frikyrkornas evangeliska lagar.

Som slutsats vill jag säga att Guds lag är helig och god, om man förstår att använda den rätt.
Gud har kallat dig in i en levande relation med honom och han vill inte längre att du ska relatera till honom utifrån en lista med skrivna regler. Undrar du om något är rätt, gott och uppbyggligt? Fråga Honom!

Vilken Jesus predikar du?

I Apostlagärningarna 8 kan man läsa om Filippus. Filippus omnämns även på andra ställen i Apostlagärningarna och utifrån dessa skriftställen växer en bild fram av den Jesus som Filippus predikade.

1) En Jesus som hade sitt ursprung i Skrifterna
2) En korsfäst Jesus
3) En Jesus med Goda Nyheter om Guds Rike. Jesus är Kungen som har uppstått - hela världens härskare!
4) En Jesus som inte hade förlorat sin förmåga att hela
5) En Jesus som förväntar sig en helhjärtad överlåtelse
6) En Jesus som ger stor glädre i staden
7) En Jesus som tänkte på alla nationer

Vilken Jesus predikar du?

Snart kan du lyssna till undervisningen "Den Jesus som Filippus predikade" på Församlingen Klippan i Rocknebys hemsida.

Vishet är

Vad är vishet?

Det är uppgiften att omsätta det vi vet i praktiken.

Det är inte samma sak som kunskap (trots att vi oftast använder begreppet så). Man kan ha mycket kunskap, men ändå vara ovis. Man kan vara dåligt utbildad och olärd och ändå vara vis. De två är helt olika.

Visheten strävar efter större kunskap, men vishetens kärna är färdigheten att använda det vi vet. Den är gudfruktighet omsatt i praktisk handling.

Den börjar med gudsfruktan. Ingen är vis, som inte har vördnad för Guds storhet och makt.

ur Know the Bible av Michael Eaton

Fortsatta samtal....

Fortsättning från förra blogginlägget om mina samtal med Lars Enarson från Watchman International och Stig-Åke Gerdvall från Messianska Föreningen Shalom. För att läsa diskussionen i sin helhet, gå in på glandberger.net.

Lars Enarson säger:

EllenRock,

Ber om ursäkt att du inte fått svar från mig. Jag tycker du ställer mycket bra och relevanta frågor.

Kanske du kan titta på en artikel som jag skrivit i ämnet så kan vi återkomma senare om jag hinner med. Den heter, "Vad betyder ordet judaisera?" se http://www.thewatchman.org/se/articles/artikel_vad_betyder_ordet.php

EllenRock säger:

@SÅ,

:) Jag är fortfarande faschinerad av hur man kan försöka pussla ihop hela Bibelns budskap och Guds planer för sin Skapelse kring tre verser! (Matt 5:17-19)

Det är ju lektion 1 i varje bibelskola att inte bygga doktriner kring enstaka verser.....


Lars Enarson säger:

EllenRock,

Tror du att det leder till välsignelse att förbarma sig över de fattiga? Att ge tionde? Hur stämmer detta med Ef 1?

Är detta gärningslära och slaveri eller är det lydnad för Guds Ord? Blir vi frälsta genom detta?

Har Gud skapat ormar och råttor till att ätas med tacksamhet av dem som tror och känner sanningen? Varför inte?

Tror du att Gud är intresserad av enbart vår ande eller av hela vår varelse?

Lars Enarson säger:

Ett par frågor till som inte kom med:

Är det bättre att gå efter sin egen aptit eller efter sanningen i Guds ord?

Är det synd att hålla Guds bud?

EllenRock säger:

Tordan skrev:
"Äh, försök inte bortförklara Jesu ord nu Ellen"
Bortförklara? Det har jag inte gjort. Jag menar att lagen är evig, men att vi har dött med Jesus inför lagen (Rom 7:4).

Jag menar verkligen att lagen är god, om man brukar den rätt (1 Tim 1:8) och förstår dess syfte för den troende:

* att uppenbara synd
* att framkalla synd
* att fördöma synd
* att visa på syndens syndfullhet
* att leda oss till Kristus


Lars Enarson frågade:

Tror du att det leder till välsignelse att förbarma sig över de fattiga? Att ge tionde? Hur stämmer detta med Ef 1?

* Att förbarma sig över de fattiga är något som lyser från pärm till pärm i Bibeln och kan inte förbises av den som vill vandra i Anden.

* Att ge tionde är en gammaltestamentlig princip, som vi inte kan se i det nya förbundet. Den första församlingen gav allt som man hade i överflöd för att ingen skulle lida nöd. För en med mycket hög inkomst är tionde snålt och vittnar inte om den nya naturen.


Är detta gärningslära och slaveri eller är det lydnad för Guds Ord? Blir vi frälsta genom detta?

* Att hjälpa de fattiga och vara en glad givare är något som den helige manar den pånyttfödde till. Vi behöver ingen lag för detta. Det kan bli gärningslära om det regleras genom påbud och inte sker av hjärtat. Det kan också bli magi om man tror att man kan manipulera Gud genom att utföra vissa religiösa handlingar. Nej, självklart menar väl ingen att vi blir frälsta genom detta.


Har Gud skapat ormar och råttor till att ätas med tacksamhet av dem som tror och känner sanningen? Varför inte?

* Jag för min del vet att inget är att betrakta som orent. Men om det är det för dig, kommer du att synda om du äter det (1 Kor 10:27-33), och jag med ifall jag äter tillsammans med dig och inte tar hänsyn till ditt svaga samvete.


Tror du att Gud är intresserad av enbart vår ande eller av hela vår varelse?

* Gud är intresserad av hela människan.


Är det bättre att gå efter sin egen aptit eller efter sanningen i Guds ord?

* Det är bäst att följa kulturen hos de folk som man försöker nå. Paulus uppmuntrar oss att göra så (1 Kor 10:33-11:1). Paulus ord är sanning, för det är utandat av Herren själv.


Är det synd att hålla Guds bud?

* Vilka bud menar du? Alla 613? Diffus fråga tycker jag. Om du genom din så kallade laglydnad bidrar till att Kristi offer vanhedras kanske det kan kallas synd. Allt vi gör ska ske i tro och peka mot Kristi kors. Om man fokuserar mer på vilken mat man ska äta än att vittna om sin frälsare för sina grannar, tror jag att det kan kallas synd. Jesus har gett oss befallningen att nå alla folk och det var det som de första kristna fokuserade på. De till och med sålde sitt land för att kunna utföra uppdraget!!! Wupps!

Shalom,
Ellen

säger:

Till alla "supernådare"! :)
Är det samma Paulus som skriver här nedan, som ni citerar? Han verkar inte vara varken lutheran eller Ågeian?

"Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen." Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga." Rom.2:12-13 Rom. 2:6-11
MVH


EllenRock säger:

@SÅ,
Vet du vad det är att ge en bakgrund till en slutsats? :) Jag tror du vet det, men väljer att använda bibelställen ryckta ur sitt sammanhang (hoppas du inte avsiktligen vill förvirra andra). Om du läser texten i sitt sammanhang (förslagsvis Rom kap 1-3), så kommer du att hitta slutsatsen till den text som du citerar i kapitel 3, nämligen:

vers 20 "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd."

vers 21,22 "Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror."

vers 28 "Vi hävdar alltså att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar."

Tror inte du behöver blanda in varken Luther eller Åge i detta. Ordet och Anden räcker gott.

hälsningar, Ellensäger:

EllenRock, hade Paulus ramlat ur nåden då han skrev Rom. 2:6-11? :)

Och Jesus sa inte ett ord om att tro på honom! Istället började han förhöra sig om han höll buden? Hade det varit så mycket folk tidigare att han var trött? Man kan ju fundera? :)

"En man i hög ställning frågade Jesus: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv? Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Hedra din far och din mor." Mannen sade: "Allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus hörde det och sade till honom: "Ett fattas dig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut till de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig." Luk. 18:22


EllenRock
säger:
@SÅ,
Detta inlägg var knappt värd en kommentar. Du menar väl inte heller att man blir frälst genom laggärningar? Eller finns det frälsning bortom trom på Kristus? Jesus fick ett kunskapens ord angående mannens girighet och avguderi (han hade kanske gett pengarna den plats som Gud skulle ha i hans liv?). Du vet inte hur samtalet fortsatte.

säger:

EllenRock:

- Jesus sa inte ett ord om laggärningar. Han talade om att lyda Guds bud!
Tänk om laggärningar inte är detsamma som laglydnad? Då har du missat en hel del! ;)


EllenRock säger:

@SÅ,
Ahhh, sorry.... Jag menar förstås laglydnad!
Då menar du alltså på fullt allvar att man kan bli frälst genom laglydnad?
Menar du att Jesus poäng var att om mannen bara sålde allt han ägde så skulle han få evigt liv? Gäller det alla människor tror du, eller bara den mannen?


säger:

EllenRock, Paulus säger inte ett ord om laggärningar här.

Fråga: Menar du att laggärningar är detsamma som laglydnad?


EllenRock
säger:
@SÅ,
Ingen människa blir rättfärdig genom laglydnad.
Jesus, den Ende rättfärdige, visade sin lydnad intill korset.

säger:

EllenRock säger: @SÅ, Ahhh, sorry.... Jag menar förstås laglydnad!
Då menar du alltså på fullt allvar att man kan bli frälst genom laglydnad?
Menar du att Jesus poäng var att om mannen bara sålde allt han ägde så skulle han få evigt liv? Gäller det alla människor tror du, eller bara den mannen?"

- Så länge har du väl läst vad messianska troende skrivit, så att du fattat att det är genom tron på Yeshua som vi blir frälsta. Men du undviker att brottas med texten som Paulus skriver, Rom. 2:6-13.

Jag vill att du skall lämna ditt invanda tänkande och börja funder på hur i hela världen Paulus kan skriva något sådant. Det passar verkligen inte in i Galaterbrevet, eller hur?

Oavsett vad Paulus säger senare, så säger han ju faktiskt: "Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten."

Jag gör ingen tolkning, jag bara citerar vad Paulus faktiskt säger.
Var välsignad!


EllenRock säger:

SÅ skrev,
"Oavsett vad Paulus säger senare, så säger han ju faktiskt..."

Kan man på samma sätt säga,
"Oavsett vad Herren säger senare, så säger han ju faktiskt...

Alla dessa förbannelser skall komma över dig och förfölja dig och träffa dig till dess att du går under... Som tecken och under ska de komma över dig och dina efterkommande till evig tid... Och han skall lägga ett järnok på din nacke till dess att han har utrotat dig."

Det är bra att läsa Bibeln i sin helhet och förstå sammanhang, tider och syften.

Den förbannelse som omnämns i 5 Mosebok tog Jesus på sig, för att vi skulle gå fria. Det står det inget om i 5 Mosebok...

Läs du hela Romarbrevet och be den helige Ande att peka dig mot Kristi offer, så klarnar det säkert.


EllenRock
säger:
SÅ,
för övrigt så stämmer Romarbrevets budskap mycket väl ihop med Galaterbrevet, där det står att lagen gäller fram till dess att arvingen trädde fram, Han som löftet gällde (Gal 3).

Lars Enarson säger:

Tack EllenRock och Cato för era upplysningar om hela sammanhanget i Romarbrevet! Tänk jag hade aldrig läst Romarbrevet tidigare och aldrig hört talas om rättfärdiggörelsen genom tro. Tack så mycket kära vänner att ni kom och upplyste mig innan det var försent och räddade mig från evig förtappelse och död!!! Nu slipper jag gå förlorad.

Skämt åsido. Det enda jag efterlyser är en teologi där både lösryckta bibelverser och hela sammanhang passar in, där både Mose och Upp passar in utan motsättningar. Där man har en HEL Bibel. Där allt Guds ord gäller utan kompromisser. Ni får tydligen inte Rom 2:6,13 att precis som det står passa in i er teologi. Jag vill upplysa er om att det är fel på teologin när inte allt Guds ord passar in utan bortförklaringar. Så vill åtminstone inte jag läsa min Bibel. Svårförklarliga bibelställen är inte till för att ignoreras. Bara för att jag citerar bibelverser som ni förklarar bort betyder inte att jag pläderar för gärningslära. Jag ignorerar naturligtvis inte rättfärdiggörelse genom tron.

Men vill man inte se någonting annat än det man redan vet, så vill man inte. Det är fullständigt lönlöst att diskutera under sådana former.

"du känner från barndomen de heliga Skrifterna (Lagen, profetrna och psalmerna)som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." 2 Tim 3:15-17

"Han (Jesus) har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig." Tit 2:14-15

Frid till er alla!


Lars Enarson säger:

PS Och Galaterbrevet har jag naturligtvis aldrig hört talas om. Finns det i Bibeln? Är det i så fall Gamla eller Nya Testamentet så jag vet om jag ska bry mig om det eller inte? Det kan ju bli livsfarligt annars. Hjääälp! DS


EllenRock
säger:

@Lars Enarson,

Halleluja, Lars!
Jag tror du missuppfattat mig helt. Romarbrevet kapitel 2 passar perfekt in i min teologi och behöver inte alls bortförklaras. Om du uppfattat mina svar som bortförklaringar beror det i så fall på min bristande förmåga att i skrift uttrycka det jag vill säga.

Tyckte att vårt samtal började i mycket god ton. Själv har jag bara, liksom du, efterlyst en teologi som håller genom hela Bibeln, eftersom Herren har en enhetlig plan med Sin skapelse.

Så låt oss fortsätta att göra gott mot alla, framför allt mot de som delar vår tro, eftersom "Herren hatar den som vållar trätor mellan bröder" (Ord 6:19).

Du verkar upprörd, min vän. Ifall jag är upphov till detta, så ber jag om ursäkt.

Shalom,
Ellen


Lars Enarson säger:

Och tänk vänner på alla dessa stackars troende i den första församlingen i Jerusalem! De som ändå hade lyssnat till Mästarens egen undervisning i tre års tid, som hade hört honom undervisa i fyrtio dagar om Guds rike efter hans uppståndelse, och trots detta inte fattat att lagen blivit upphävd. Det hade förstått absolut noll av korsets budskap. Det står ju att de alla höll strängt på lagen. Vilka stackare som nu plågas i helvetets kval för de aldrig fick höra Catos och EllenRocks undervisning att man inte kan blanda både lag och nåd.

Och Paulus själv då? Han har inte en chans. Han kom ju enligt egna ord sista gången till Jerusalem för att frambära offer i templet, ja t o m syndoffer. Han har definitivt aktat förbundets blod för orent och absolut gått evigt förlorad.

Sen har vi Petrus, den stackarn. Han hade buken till sin gud och var så bunden i sina köttsliga begär så han kunde inte ens ändra på sin diet, trots Jesu tydliga proklamation att han ändrat på alla lagar som har med mat att göra. Tänk om han ändå hade haft en chans att få gå på bibelskola och fått lära sig sanningen. Hur ska det gå för honom som fortfarande trälade i åtminstone tio år under det fruktansvärda ok som lagen är? Det är nog bara EllenRock som vet. För hon vet säkert.


säger:

EllenRock säger: "God morgon SÅ! Verkar som att du har missat mitt svar ang Rom 2, eftersom du fortsätter ställa samma fråga igen."

- God morgon själv syster! Jag har inte missat något av dina svar. Men jag behöver ta mitt en gång till.

Du citerade dessa texter som förklaring på Rom. 2:6-13:

"vers 20 "Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd."

vers 21,22 "Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror."

vers 28 "Vi hävdar alltså att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar."

Ser du du något väsentligt som skiljer dessa texter från de nedanstående?

"Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, ty Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen." Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga." Rom. 2:6-13

Finns ordet "laggärningar med i texten från Rom. 2:6-13? Svar: Nej!
Kan det tänkas att "gör det goda", "lyder sanningen" och "lagens görare" INTE är "laggärningar" utan laglydnad, något som prisas av Paulus?

Kan det finns en dimension i Paulus undervisning som den kristna teologin inte har förstått, något som ärvts från den antilag-inställning som präglade kyrkans fäder?

När vi nu ser två till synes helt oförenliga texter av Paulus, och vi ser att laglydnad prisas i den ena, men laggärningar fördöms i den andra, kan det då inte vara på sin plats att försöka ta reda på vad Paulus menar med "lagggärningar" och vad han menar med att "stå under lagen". Tänk på att det är bara den lärde Paulus som använder dessa två begrepp och att det finns en varning från Petrus att missförstå Paulus.

Det är naturligtvis bara intressant för dom som inte är färdiga. De övriga får fortsätta att selektera Paulus undervisning för att må bra. ;)
Var välsignade!


 EllenRock säger:
@SÅ,
Problemet med mänskligheten är väl bara det att det inte finns några sådana, lagens görare. Alltså finns det inga lagens görare som kan förklaras rättfärdiga?

"Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga." Rom. 2:6-13

Vi har, å andra sidan, blivit dödade från lagen genom Kristi kropp (Rom 7:1-6).

Och det liket kan väl inte lagen väcka till liv?
Vi kan endast uppstå med vår nya make, och nu lever inte längre vi, utan Han lever i oss. Därför finns det INGEN fällande dom för den som är i Kristus Jesus (Rom 8:1).

Förlåt mig, broder, men jag vill helst inte bli anklagad för att selektera Bibelns undervisning. Men, men...

Hallelujah, anyway! God bless.

EllenRock säger:

Lars :)

Gal 5:11 "Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta."

Gal 6:12 "Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors."

Som parallelltexter kan man exempelvis studera 1 Mosebok 17:12-13 och 2 Mosebok 12:48.

Tja, om Petrus frälsning hade berott på hans snabbhet att lära, hade han nog legat illa till (Gal 2:11-14).

Tack och lov, så beror inte vår frälsning på vår egen fullkomlighet, utan på Jesu fullkomliga offer!

Din iver är det i alla fall inget fel på, Lars :)

Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder (se Gal 4:21-31)!!

Frid & eld, Ellen

Lars Enarson säger:

EllenRock,

Tack för ditt vänliga svar längre upp som jag såg efter min sista kommentar! Jag vill heller inte vålla trätor mellan bröder så jag lägger ner den här diskussionen. Mina sista två meningar ovan om dig var onödigt utmanande och jag tar tillbaka dem. Förlåt! En blogg kan vara bra ibland men den har också sina nackdelar.

Som jag meddelade tidigare så kan jag enbart se en meningsfull dialog i detta ämne utifrån tre förutsättningar:

1. Lagen har inte upphört. Den gäller så länge som himmel och jord består.

2. Det går inte att dela upp lagen i en moralisk, ceremoniell och social del. Det är helt obibliskt.

3. Messias är lagens mål och sammanfattning. Det finns ingen motsättning mellan de två.

Till dessa tre punkter skulle jag vilja lägga en fjärde, även den från Yngves artikel: det finns ingen motsättning mellan lag, nåd och evangelium.

Folk som inte kan hålla med om dessa punkter har förmåga att göra mig lite upprörd ibland när dom ständigt hamrar samma gamla missuppfattningar gång på gång. Jag ber om ursäkt för det. Din förklaring av Rom 2:13 tycker jag inte håller. Men det är OK. Jag har heller inte hela sanningen. Ingen har det.

Var rikligen välsignad!!!


EllenRock
säger:

@Lars Enarson,

:) Jo, ett par av mina kommentarer har hamnat i moderering (senast ett inlägg som jag skrev till dig idag kl. 11.40, vet inte om du såg det).

Tycker vi har haft ett givande samtal och håller med dig om punkterna som du nämner ovan. (Paulus säger ju att lagen är god och evig, men att vi genom Kristus dött bort ifrån lagen - alltså kan inget förändra lagen, men Kristus har förvandlat oss! Yabbadabbadooo!)

Allt gott till dig och din hustru!
Ellen


Broder Enarson, "messianerna" och det nya Förbundet

Under de senaste dagarna har en diskussion förts på glandberger.net med rubriken Lag, Nåd och Evangelium. Det var Yngve Bergström från Kristet Center Väst, som inledde diskussionen med sitt blogginlägg.

Nedan klipper jag in några frågeställningar och svar från samtalet. Följ länken ovan för att läsa diskussionen i sin helhet.

EllenRock säger:

Några frågor till dig, Lars Enarsson:

* Menar du att den skiljemur mellan hedningar och judar, som fanns i templet, inte var instiftad på Guds befallning (lag)? (ref EF 2:15)

* Vad anser du att syftet med matlagarna var? Tror du att det ytterst handlar om hälsoskäl eller "Far vet vad som är bäst för oss"? Har det inte mer att göra med särskiljandet av den judiska identiteten? (i nya förbundet är ju ingen längre jude eller grek, så vad får då matlagarna för innebörd?)

* Varför verkar du undvika att svara på rent praktiska frågor kring tillämpningen av lagen? Det har exempelvis kommit frågor kring om vi ska fortsätta stena kvinnor som begått äktenskapsbrott (med viss reservation för att jag missat ditt svar). "Älskar du fläskkarré mer än Herren behöver du nåd" tycker inte jag är något tillfredsställande svar. Vi är ju Jesu vänner och den helige Ande vill hjälpa oss att förstå Guds vägar, så att det inte bara behöver handla om "blind lydnad".

* Anser du att den kristne får åtnjuta någon speciell favör eller välsignelse från Herren, ifall hon försöker följa så många gammaltestamentliga bud som möjligt? Varför omnämns detta i så fall inte i Efesierbrevet 1?

* Hur tolkar du in 1 Korintierbrevet 13 (kärlekens lov) i sammanhanget? Eller uttryck liknande, "barmhärtighet vill jag se, inte offer"?

* Menar du att tempeltjänsten ska återupprättas igen och i så fall, för vilket syfte? Kommer alla, inklusive hedningarna ha tillträde in i det allra heligaste då? Skulle Gud kunna behagas av djuroffer efter att Jesus blivit det fullkomliga offret?

Tacksam för svar. Med många vänliga hälsningar, Ellen


Lars Enarson säger:

Tack EllenRock för dina frågor. Tyvärr hinner jag inte vara på bloggen mer, men gör ett undantag eftersom du ställer ärliga frågor. Det mesta har nu annars blivit mest omtuggningar. Jag ger mina svar efter dina frågor.

Några frågor till dig, Lars Enarsson:
* Menar du att den skiljemur mellan hedningar och judar, som fanns i templet, inte var instiftad på Guds befallning (lag)? (ref EF 2:15)

Det jag syftade till var att även om lagen gör en klar skillnad mellan jude och hedning, mellan omskuren och oomskuren, så finns inga specifika konkreta lagar om denna åtskillnad i Toran. Om nu Paulus syftar på den specifika muren i Herodes tempel så är den muren t ex inte föreskriven i lagen. Det står heller inget konkret bud om att judar inte får besöka en hedning eller äta med en hedning osv. Allt detta är stadgelagar som kommit efteråt av praktiska skäl. Dessa utombibliska lagar som reglerade förhållandet mellan jude och hedning blev överflödiga och utplånades på korset då var och en som tror på Jesus, vare sig han är omskuren eller ej, har blivit rättfärdiga och har direkt tillgång till Fadern. Åtskillnaden, skiljemuren (men inte olikheterna!) mellan jude och hedning, försvann.

* Vad anser du att syftet med matlagarna var? Tror du att det ytterst handlar om hälsoskäl eller "Far vet vad som är bäst för oss"? Har det inte mer att göra med särskiljandet av den judiska identiteten? (i nya förbundet är ju ingen längre jude eller grek, så vad får då matlagarna för innebörd?)

Helt klart tror jag att det finns hälsoskäl. Gud äslkar oss och de orena djuren är helt enkelt inte lika nyttiga att äta. Men det är nog inte den enda orsaken. Det står t ex i Jes 66:17 om "de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss." Tydligen är t ex svinkött och skaldjur en styggelse för Gud. Jag vill inte nära den Helige Andes tempel med sådant som är en styggelse för honom.

Jag ser ingenstans i NT att detta är upphävt. Varje gång som mat nämns (och det gör det ofta) så är det alltid andra saker det handlar om i samanhanget. Det är ju också naturligt eftersom Gud inte kan ändra på sig. Han är evigt densamme. Tycker han att något är styggeligt i Jesaja så tycker han likadant idag. Synen i Apg 10 t ex handlade inte om mat utan om människor, i Mark 7 handlar det om handtvagning, i 1 Kor 8 om avgudaoffer, etc, etc.

Detta med mat är f ö ett ämne som kristna överlag vet så litet om utifrån ett bibliskt perspektiv eftersom vi hamnat så långt ifrån den judiska/hebreiska kultur som Bibeln är skriven utifrån. Alla på Jesu tid fick börja lära sig lagen utantill vid fyra fem års ålder och kunde oftast vid tolv, tretton års ålder hela lagen utantill. De hade då liksom än idag en sådan oerhörd respekt för lagen som Guds eviga ord att de aldrig skulle kunna tänka sig att den kan försvinna. Petrus t ex kunde inte föreställa sig det när han såg synen på taket. Den tolkningen av synen var helt utesluten för honom. Han "undrade över vad synen kunde betyda", Apg 10:17. Senare fick han efter bön och rannsakan veta, se v. 28.

Det är märkligt förresten tycker jag varför man översätter slutet av Mark 7:19 med: "Därmed förklarade han all mat för ren." Grundtexten, som var och en kan kolla själv, lyder ordagrant: "eftersom det (det som äts) inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet renande all mat?" Men jag är ingen grekexpert. Yngve eller någon annan kanske har svar på detta. Sammahanget handlar f ö inte om ren och oren mat utan om handtvagning. Jesus visade att otvättade händer inte orenar maten.'

* Varför verkar du undvika att svara på rent praktiska frågor kring tillämpningen av lagen? Det har exempelvis kommit frågor kring om vi ska fortsätta stena kvinnor som begått äktenskapsbrott (med viss reservation för att jag missat ditt svar).

Jag har förskt svara på allt jag hunnit. Lagen måste förstås utifrån sitt sammanhang. Den är i första hand given till domarna i Israel. Enbart ett fungerande Stora Råd kan efter noggrann undersökning med hjälp av flera vittnen döma någon till döden. Stora Rådet har inte existerat på snart 1600 år och den har inte haft myndighet att döma någon till döden på 2000 år. Budet visar däremot för oss idag hur allvarligt Gud ser på denna synd. I Joh 8 dömer Jesus kvinnan tagen i äktesnkapsbrott helt enligt Mose lag som den perfekte domaren. Inget vittne ville träda fram på hans villkor, därför fick kvinnan leva.

"Älskar du fläskkarré mer än Herren behöver du nåd" tycker inte jag är något tillfredsställande svar. Vi är ju Jesu vänner och den helige Ande vill hjälpa oss att förstå Guds vägar, så att det inte bara behöver handla om "blind lydnad".

Det var exakt så jag svarade personen i fråga. Jag enbart började med att ställa en principfråga som kanske kan vara till hjälp att avgöra saken.

* Anser du att den kristne får åtnjuta någon speciell favör eller välsignelse från Herren, ifall hon försöker följa så många gammaltestamentliga bud som möjligt? Varför omnämns detta i så fall inte i Efesierbrevet 1?

Vi har tillgång till all den himmelska världens andliga välsignelser i Messias Jesus. Lydnad för Guds ord leder alltid till välsignelse. Det gäller allt Guds Ord från 1 Mos till Upp.

* Hur tolkar du in 1 Korintierbrevet 13 (kärlekens lov) i sammanhanget? Eller uttryck liknande, "barmhärtighet vill jag se, inte offer"?

Lagens karaktär och syfte är kärlek och barmhärtighet. Vartenda bud handlar om detta och det är så de ska förstås. Gud är kärlek och han kan bara ge kärleksfulla föreskrifter. Jesus dömde hycklarna strängt efter denna princip. Lagen måste uttolkas genom kärlek och barmhärtighet.

* Menar du att tempeltjänsten ska återupprättas igen och i så fall, för vilket syfte? Kommer alla, inklusive hedningarna ha tillträde in i det allra heligaste då? Skulle Gud kunna behagas av djuroffer efter att Jesus blivit det fullkomliga offret?

Jag läser i t ex Hes 40 - 48 om ett framtida tempel. Varför är en helt annan fråga. Det är inte allt vi förstår. Vi har ju redan tillgång till det allra heligaste i det fullkomliga himmelska tabernaklet. Jag antar att det även kommer att gälla i det jordiska tabernaklet för de hedningar det blir aktuellt för då, se t ex Jes 56:7 "Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk."

Min uppfattning är att det jordiska templet har med den fysiska skapelsen att göra. När Guds rike bryter igenom på ett fullkomligt sätt i hela skapelsen, se t ex Rom 8:19-21, kanske det finns skäl också för ett fysiskt tempel.

För Gud existerar inte tid. Han kan varken ha mer eller mindre behag till djuroffer än han alltid har haft.

Tacksam för svar. Med många vänliga hälsningar, Ellen

Tack Ellen! Detta var svar i all hast. Gud välsigne dig rikligen!

EllenRock säger:

Hej Lars (& övriga),
tack för dina svar! Tyvärr verkar vi inte komma till samma slutsats på någon punkt :(

Ett par frågor till:
* Om maten renas i magen, "eftersom den kommer ut på avträdet," varför finns det då överhuvudtaget behov av att kalla någon mat för oren? Alltså, vi blir inte orenade av att äta den utan att först ha tvättat händerna, och maten i sig själv orenar oss inte heller... Kanske att gamla förbundets matlagar hade ett annat syfte, nämligen att markera judarnas identitet som Guds folk?

* Om ingen människa längre kallas oren (enl Apg 10), hur är det då med de spetälska nuförtiden? Är de rena eller orena? Hur ska lagen tillämpas i deras fall? I gamla förbundet kunde man ju inte röra någon som var oren utan att själv bli oren, men Jesus rörde ju vid orena människor. Menar ni då att Han blev oren, eller att han i själva verket fullbordade det som var lagens verkliga syfte?

Tacksam för svar!
Med varma hälsningar, Ellen


säger:

Lars Enarson skrev: "Som jag ser det (men jag är öppen för att jag har fel här) så har det första förbundet har med denna skapelse att göra (så länge sol och måne består) medan det nya förbundet är ett evigt."

- Tack Lars, jag tror att polletten ramlade ner när jag läste det du skrev, det ger en bra förklaring på "nära att försvinna". Det var det jag inte kunde få en bra förklaring på.

Kan det vara så här (så får Yngve rätt) att Hebr. 8:13 syftar på "nytt förbund" och det första förbundet snart kommer att försvinna eftersom Hebréerbrevets författare räknade med att den nya tidsåldern snart skulle bryta in. Då stämmer det att torán gäller så långe sol och måne finns, enligt Yeshua i Matt. 5:17-19.

Alla förbund gäller samtidigt enligt Guds ord. Noaförbundet har inte blivit ogiltigt, vad jag vet. Förbunden sitter ihop som länkarna i en kedja och kan inte brytas, därför gäller de så länge denna tidsålder varar. När den kommande tidsåldern bryter in kommer nog torán att förändras på grund av att rättfärdigheten härskar.
Vad tror du Lars och Yngve? Padraig är det väl säkrast att inte fråga. :)EllenRock säger:

Sanning ja... summan av Guds Ord är sanning...

Lars Enarson ifrågasatte tidigare Petrus "tjockskallighet". Att han skulle ha varit trög att greppa att Jesus förklarat all mat ren. Tja. De flesta människor vill nog äta den mat de blivit uppväxta med. Fråga en asiat om han kan skippa riset en dag. Helst inte.

Citerar Galaterbrevet 2:11-14
"Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom , eftrsom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsamans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: "Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?"

Varför fruktade Petrus/Kefas de omskurna (de var ju messiastroende!!)? Vad var det han hade gjort som han inte trodde att de kunde acceptera? Vad menas det med att Petrus levde på hedniskt vis? Vad är evangeliets sanning?

Paulus tillrättavisade Petrus offentligt för sitt hyckleri, eftersom han begick sin överträdelse inför alla (1 Tim 5:20).

Vore finemang om ni som menar att det gamla förbundet fortfarande gäller, antingen kunde svara på de frågor som jag ställt i denna och tidigare kommentar, eller iallafall medge att ni inte har svar på de frågeställningarna. :)

Halleluja!! Jesus lever!!


Tordan säger:

EllenRock ställer ett par frågor till:
* Om maten renas i magen, "eftersom den kommer ut på avträdet," varför finns det då överhuvudtaget behov av att kalla någon mat för oren? Alltså, vi blir inte orenade av att äta den utan att först ha tvättat händerna, och maten i sig själv orenar oss inte heller... Kanske att gamla förbundets matlagar hade ett annat syfte, nämligen att markera judarnas identitet som Guds folk?"

Enkelt Ellen om du bara vill förstå.
De bakterier som medföljer händerna vid matintaget är kroppen kontruerad att hantera. Den felaktiga kost dvs. sådant som Torahn inte definierar som mat, skapar en bestående slagsida i kosten som långsiktigt påverkar hälsan,
något man lätt undviker genom att byta kost.


Epilog :)
Tja.... som ni kan se har jag fått en del svar på mina frågor, men långt ifrån alla. Dessutom har svaren inte bringat någon större klarhet. De bara polariserar våra grundhållningar ytterligare.

Hur läser du din Bibel? Tror du att Gud använde Paulus och uppenbarade för honom de hemligheter som för tidigare släktled varit fördolda? Tror du att Jesus instiftade det nya förbundet genom sitt blod? Tror du att Guds församling bestående av män och kvinnor, judar och hedningar, är det levande tempel som profeterna profeterat om, eller tror du att det ska byggas ett fysiskt tempel i Jerusalem igen (genom Guds plan, att människor förmår att bygga ett tempel råder det väl inga tvivel om)?

Den stora och viktiga frågan är såklart: Vad hände när Jesus dog på korset? Vad innebär hans död för oss? Vilken frihet har han satt oss fria till? Varför sänder han oss sin helige Ande? Häri ligger kampen. Vilken Jesus predikar du?

För att Han ska få se stor lön av Sitt lidande!!


RSS 2.0