Nyårsfirande i Göteborg

Det etiopiska nyåret närmar sig med stormsteg. Har du vägarna förbi Göteborg den 11 september så är du välkommen med på firandet med mycket lovsång, predikan och helig Ande!


With God on Our Side

Min vän Pez har gjort en film som heter "With God on Our Side". Nu kan man se trailern på YouTube och även på deras hemsida. Titeln till filmen är inspirerad av ett bibelställe i Josua bok kapitel 5:13-14. Mycket intressant måste jag säga! Läs och begrunda... Ser fram emot att få se filmen i sin helhet.


Att introducera Jesus

Hur skulle du introducera Jesus för en stor folkskara? Så här gjorde Steve Harvey i sin stand-up show. Och det är inte en kyrka han talar i.....


The Klippan version

Här kan du se vår version av Your love never fails (Chris Quilala). Vi spelade den bland annat på Klippans Vårkonferens på Öland i maj, där denna inpelning är gjord. Gud gjorde fantastiskt mycket den helgen. Många fick uppmuntrande profetiska budskap, några blev helade, någon blev frälst, många blev fyllda av den helige Ande! Vad kan man önska mer?
   Julian Adams, som var en av talarna, var just hemkommen från Redding, där han besökt församlingen Bethel och varit med på Leaders Advance. Han säger att han efter sitt besök i Bethel "never can do church the same way again."

   Maurice Nightingale var vår andre talare och han tog bland annat upp temat församlingsplantering. Det är ju lätt för en liten församling att bara skjuta ett sådant ämne på framtiden, men under helgen på Öland fick vi möjlighet att börja visionera tillsammans. Ska bli spännande att se frukten av detta frö, under kommande år.

   Snart hittar du all undervisning från helgen på Klippans hemsida. Just det. Har du sett filmen Finger of God? Om inte, gör det!!! Här är länken till filmens hemsida (den kommer förhoppningsvis snart på svenska).

   God bless you. Glöm inte att Guds Rike inte består av ord utan av kraft!!


Front Edge

Front Edge har "kommit" till Sverige. För några år sedan fick Lex Loizides från Sydafrika en vision av Gud om att lägga in evangelistiska grunder i församlingar. Om att träna evangelister som tränar församlingar i evangelisation (se Efesierbrevet 4 - to equip the saints for work of ministry). Front Edge blev en verklighet och något som Gud har välsignat och låtit bära god frukt i många församlingar.

När Front Edge kom till Rockneby fick vi besök av Grantley Watkins från östra England. Grantley höll under lördagen i en träningsdag för församlingen. Ämnena var "Att vara ett vittne" och "Att växa i tecken och under." Du kan ladda hem de fyra undervisningspassen gratis från Klippans hemsida.

På söndagen hade vi en Gästgudstjänst i Rockneby Folkets Hus som samlade drygt 85 personer. Vi lovsjöng Gud, ett dansteam framförde "Made to Love" och Grantley predikade evangelium utifrån Johannesevangeliet kapitel 8. Flera gav respons om att lämna sitt gamla liv bakom sig och vi fick be för många sjuka. Så långt som jag känner till blev en äldre kvinna helad i sin rygg, men jag återkommer när jag vet mer.

Samma helg hölls Front Edge även i Köpenhamn, Graested, Malmö och Smiltene (i Lettland). Ser fram emot att höra vittnesbörd från de olika församlingarna. Som vi säger i Newfrontiers; We can do more together than apart (Vi kan göra mer tillsammans än var för sig).

Underbart.

Livets Ords pastorer på retreat på "Berget"

Jag har ju skrivit om detta tidigare och nu har alltså retreaten genomförts. Deltagarna verkar mycket nöjda. Då hade det väl kunnat vara bra så? Nej, jag tycker inte det. Läs själv Ulf Ekmans analys av dagarna på sin blogg. Då kanske du kan utröna vart stora delar av svensk frikyrklighet verkar vara på väg? Tillbaks till storebror. Tillbaks till ritualer och symboler, prästerskap och mässor. Det sägs till och med ord idag som att "allt det som låg till grund för reformationen är nu undanröjt, därför kan Kyrkan åter bli en" (=de protestantiska kyrkorna kan åter införlivas i katolska kyrkan, eftersom hon är sååå tolerant). Nej, vet ni vad. En ny reformation kanske inte räcker. Jag säger det igen R E V O L U T I O N. Vem vill vara med? Människor i vårt land har rätt att höra ett evangelium som är befriat från religiösa attiraljer. De behöver JESUS och inget annat paket av traditioner, liturgier och hierarkier.

Kom Herre, hjälp Ditt folk att stå fasta och inte böja sig för de religiösa makternas hot!


Välkommen till Öland i maj!

Den 21-24 maj anordnar vi i församlingen Klippan vår första Vårkonferens på Öland. Konferensen kommer att hållas på Klintagården i Köpingsvik. Huvudtalare blir Julian Adams från Sydafrika och Maurice Nightingale från Storbritannien. Alla möten kommer att tolkas till svenska framifrån och det kommer även finnas tolkning till persiska. Vi förväntar oss att Gud kommer att beröra många människor på djupet med helande, upprättelse, kallelse och utrustning till tjänst i Hans rike.

Varmt välkommen till Öland!

Du hittar information om Vårkonferensen på Klippans hemsida.
 


Att ta med sig en vän till Jesus

I Lukasevangeliet kapitel 5 kan vi läsa om följande händelse:

En dag när Jesus undervisade folket, satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud." Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå! Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Till dig säger jag: Stig upp, ta din bår och gå hem!" Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart."

Här är några saker som vi kan utläsa ur denna händelse och några tankar kring vad vi kan lära oss:

* Det fanns en stor förväntan, Jesus var i stan! Guds Rike var nära. Berättar du för andra vad Jesus gjort i ditt liv? När vi berättar för andra bygger vi förväntan på vad Jesus kan göra i människors liv.

* Varför samlades folkskarorna kring Jesus? Han var äkta! Vårt viktigaste vittnesbörd är våra liv. Äkthet. Lev ett Jesus-liv som återspeglar hans helighet.

* Det fanns hinder. Det möter vi också. De religiösa andarna hade rest över 10 mil för att komma dit. De var mer angelägna att själva ta sig dit, än att få med sig andra in. De religiösa andarna vill hellre få sina egna behov mötta, än att se andras behov mötas (de fyllde rummet där Jesus var, så att den sjuke, "syndige" mannen inte kunde få plats!). Men det finns alltid en väg att ta med sig vänner till Jesus.

* Tydlighet. De fyra personer som förde mannen till Jesus var fullständigt klara över vilken deras uppgift var; "Vi ska ta vår sjuke vän till Jesus!"

* Tro. Berätta om mirakler som du sett eller läst om. Läs biografier och vittnesbörd och tro vad Gud har gjort i andra människor.

* Uthållighet. De kunde inte ta sig in först, men de var uthålliga. Ge inte upp! Bjud in samma vän igen, även om han/hon tidigare tackat nej till inbjudan.

* Så mycket kraft i denna berättelse! Ta din bädd och gå! Han smörjer oss att göra det som Jesus gjorde. Predika om den helige Ande, så att människor får bli döpta i Anden och förvänta att Anden ska ge dem kraft att predika frimodigt. Använd de gåvor som Anden ger i din vardag.

* Bekräftelse. Hur vet man att ens synder är förlåtna? Jesus bekräftade det med ett mirakulöst helande. Vi behöver vara delaktiga i ett paradigmskifte; vad Jesus gjorde och vad han undervisade (lägg märke till ordningen!). Först manifestationen av hans kraft, sedan undervisning som förklarar det som skett.

* Förundran. Förundrad över hans godhet och makt.

Kom Herre, med Din helandeväckelse över vårt land! Vi behöver det! Svensken behöver få sig Dig verka!
När Du, Herre, gör under och tecken, faller intellektuella fästen som binder vårt folk.
Ditt Rike är inte ORD utan KRAFT.
Vi väntar på Dig. Förbered oss.

I Dagen delger Ingemar Bjärneroth sin förväntan på folkväckelse i Sverige. Och det väl nötta ordet "upplevelser" tas åter upp. Har du behov av att möta Herren och bli fylld av hans Ande dagligen? Kanske har ett "jagande efter upplevelser" ersatt ett "sökande efter Herren"? Fast jag är högst tveksam till att detta skulle vara ett av de större problemen i svensk kristenhet. Snarare apati, likgiltighet och ett jagande efter denna världens tillgångar och njutningar (kristna som lever precis som alla andra, med samma mål och strävanden). Urk. 


Vilken Jesus predikar du?

I Apostlagärningarna 8 kan man läsa om Filippus. Filippus omnämns även på andra ställen i Apostlagärningarna och utifrån dessa skriftställen växer en bild fram av den Jesus som Filippus predikade.

1) En Jesus som hade sitt ursprung i Skrifterna
2) En korsfäst Jesus
3) En Jesus med Goda Nyheter om Guds Rike. Jesus är Kungen som har uppstått - hela världens härskare!
4) En Jesus som inte hade förlorat sin förmåga att hela
5) En Jesus som förväntar sig en helhjärtad överlåtelse
6) En Jesus som ger stor glädre i staden
7) En Jesus som tänkte på alla nationer

Vilken Jesus predikar du?

Snart kan du lyssna till undervisningen "Den Jesus som Filippus predikade" på Församlingen Klippan i Rocknebys hemsida.

Vishet är

Vad är vishet?

Det är uppgiften att omsätta det vi vet i praktiken.

Det är inte samma sak som kunskap (trots att vi oftast använder begreppet så). Man kan ha mycket kunskap, men ändå vara ovis. Man kan vara dåligt utbildad och olärd och ändå vara vis. De två är helt olika.

Visheten strävar efter större kunskap, men vishetens kärna är färdigheten att använda det vi vet. Den är gudfruktighet omsatt i praktisk handling.

Den börjar med gudsfruktan. Ingen är vis, som inte har vördnad för Guds storhet och makt.

ur Know the Bible av Michael Eaton

R E F O R M A T I O N . . . . . . R E V O L U T I O N

Är trött på religion. Trött på kyrkopolitik. Trött på institutionen kyrka. Trött på mänskliga religiösa konstruktioner.

Herren söker ett folk. Det har han alltid gjort. Det var hans plan ända från början att skapa åt sig ett folk att umgås med.

Herrens kyrka är Herrens folk. Det finns ingen kyrka bortom de människor som i sina hjärtan hänger sig åt honom.

Funderar på reformation. Luther reformerade. Men reformerade han grunderna? Ja, trons grund fick han väl nåden att lägga på plats. Men var det en reformation till församlingens ursprungliga grunder? Nej. Kvar fanns mycket religiöst bråte, med exempelvis ett prästerskap som är förmer än folket. Prästen som medlare fanns kvar i grunden. Prästen som ger förlåtelse å Kristi vägnar, som man kan bikta sig för och som får dela ut den heliga nattvarden.

Vem är helig? Har du tagit emot Herren som din Frälsare och blivit född på nytt genom den helige Ande, så kallar Gud dig helig. Då behövs inte längre någon medlare mellan dig och Gud, för Kristus har själv blivit din medlare.

Det där var bara ett exempel.

Kyrkan är inte kallad att skymma sikten för människor, så att de inte ser Korsets skönhet. Undrar om det är en ny reformation vi behöver? I så fall behöver den bli mycket mer djupgående än den som Luther fick nåden att bereda.

Jesus är liv. Gud är vår Skapare. Hans Ande blåser dit han vill.

Det går inte att förpacka en levande Frälsare i ett "kyrkoår". Vem trodde det?

Det är tid för ok att brista. Det är tid att lossa bojor. Det är tid att förkunna ett nådens år från Herren.

Det är tid att tro på en levande Gud.

Det är tid för en revolution.

Let the Sea Resound

När vi jag och maken var i Marocko innan jul, snubblade vi över filmen "Let the Sea Resound", en mäktig dokumentär om vad Gud gjort och gör på Fiju, under de senaste åren. Filmen är producerad av The Sentinel Group som gjorde Transformations-filmerna. Jag har inte lyckats hitta den till försäljning i Sverige, men den finns tillgänglig på Video Google och så denna trailer på YouTube:
Herre, väck en hunger i oss efter ett FÖRVANDLAT SVERIGE!!
Sverige behöver inte mer religion. Svenskarna behöver få höra försoningens evangelium om Jesus Kristus som betalat priset för all synd och tagit vårt straff på sig! Guds hand är utsträckt till Sverige. Har du fått försoningens ämbete?

We're All In This Together


Enhet skapar splittring

Vill rekommendera en läsvärd debattartikel som publiceras i tidningen Dagen idag.

Det är S-E Daniel Nilsson som skriver under rubriken Enhet med katoliker skapar splittring.

Läs och begrunda!!


Döpt i kompromissens, humanismens och postmodernismens namn?

Men det var väl i Faderns, Sonens och den helige Andes namn vi skulle döpa? Dopet är väl Herrens tanke och omvändelsen sker på hans initiativ. Han har utvalt oss och kallat oss och fört oss från mörker till ljus!

Om dopet är Herrens idé, så har han säkerligen också gett oss instruktioner kring detta. I Guds Ord finner vi dopets syfte. Där finns instruktioner kring när, hur och vem.

Men när dopet, i likhet med mycket annat i dagens kristenhet, motiveras med orden tradition och nostalgi, då blir inte Herrens intentioner så viktiga längre. Viktigare blir då att inte stöta sig med någon människa. Och när medlemsantalet är på väg ner kan man väl inte neka någon som vill bli medlem, ett medlemskap? Varje medlem berättigar ju till statsbidrag och således förbättras församlingens ekonomi och de anställdas situation tryggas. Eller, så funkar det väl?

Gud välsigne er, utöver hela vårt land, som förkunnar Guds Ord denna dag; kompromisslöst och rakt, men med stor kärlek och nåd till människorna. Kärlek och nåd är ju faktiskt inte samma sak som kompromiss! Nej, nej, låt oss följa vår Mästare som är full av nåd och sanning!

Mer om Pingströrelsens doppraxis kan du läsa här, här och här.


Saknar denna Ulf, faktiskt

Ta dig en titt på detta underbara klipp. Det är ju helt galet!!! Kolla in friheten, glädjen, känn hur du upplivas i din ande!! Håller du med? Denna Ulf saknar jag!I min ungdom tillbringade jag drygt ett år i flyktingläger i norra Kenya på gränsen till Sudan. När jag och min man startade upp bibelstudier bland etiopiska föräldralösa flyktigpojkar, hamnade vi en kväll i ett mycket olustigt samtal. Vi var mycket goda vänner med några katolska nunnor från Canada och USA, som även de bodde i lägret. Men när de fick reda på att vi startat en bibelstudiegrupp spände en av de små späda nunnorna ögonen i oss och stämningen blev iskall. Hon sa så här ungefär: "Vet ni inte att Jesus är närvarande i varje andligt möte, oavsett om det kallas kristet eller inte!" Vi blev helt chockade.

Igår fick jag en flashback till denna händelse när jag läste rapporter om den religionsdialog som katolska kyrkan på påvens uppmaning för med buddhismen. Dessa artiklar är ganska långa, men väl värda att läsa ifall man är intresserad.

"Reflektionen dels om Andens närvaro i andra religioner och hos enskilda individer som bekänner sig till dem, dels om all sann bön som ingiven av Anden, har alltså sin grund i koncilietexterna och har vidareutvecklats och konkret tilllämpats mycket medvetet under Johannes Paulus II:s pontifikat. Tankarna på Anden som universell inspirator till all sann bön är självfallet ett fundament för den interreligiösa bönen och kan ses som ett katolskt bidrag i det ekumeniska studieprojektet." Citat ur tidningen Signum - katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle.

Obehagligt. 


 

Snäva definitioner?

Så här avslutar Håkan Arenius sin kommentar i Dagen, angående det möte som ägt rum mellan Livets Ord och Uppsala Missionsförsamling: "Törs man hoppas att denna generation får vänta förgäves på nästa utbrott av egotrippad övertygelse om att ha funnit kyrkohistoriens djupaste sanning, den som motiverar ännu ett nytt samfund?"

Det verkar för mig vara en väldigt snäv definition av motivationen att starta nya samfund (/församlingar utanför etablerade samfund?). Men jag har ju inte varit med lika länge som Håkan...

En församlings grunder

Utifrån detta tema undervisade Josef Kristensen igår under Klippans Gudstjänst.

1 Kor 3:9-15

Han började med att tala om den atmosfär som finns i en församling som handlar om våra värderingar, hur vi gör saker och ting, hur vi reagerar när saker går snett och hur vi ser på Gud när vi känner att vi gjort Honom besviken.

Sedan fortsatte han att lägga ut tankar kring sju felaktiga grunder som en församling kan vara byggd på:

1) Lagiskhet - ex. "Om jag gör Gud besviken så blir Han arg på mig"
2) Institutionalism - allt i kyrkan bara rullar på, inget ifrågasätts, inget förändras
3) Tradition - "Vi har alltid gjort så"
4) Sentimentalitet - "Nej, rör inte inställningarna på orgeln, då blir Greta ledsen"
5) Demokratiskt ledarskap - alla dessa omröstningar som delar församlingen i två, vinnarna och förlorarna
6) Aukoritärt ledarskap - ledaren är den som hör från Gud, du får inte ifrågasätta det
7) Idoldyrkan - "Han som grundade vår rörelse brukade sitta vid den bänken och be, så vi får inte flytta på bänken, fast att han är död sedan länge"

Fortsättningen av predikan handlade om att lägga en rätt grund (grunder är något som vi måste se över hela tiden):

Jesus Kristus måste vara grunden i varje församling. Detta skulle de flesta hålla med om, men det handlar om den levande Kristus idag, den Uppståndne.

Rom 3:18-24 Budordet ger oss insikt om synd. Alla saknar härligheten från Gud. Det är kört för oss alla, vi sitter i samma båt. Svaret är:

"De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem."

Om innebörden av denna vers får vara en grund i våra liv och i våra församlingar så kommer den att penetrera allt vi är och gör; hur bemöter jag ett syskon som gör mig besviken? Nåd. Hur ser Gud på mig när jag misslyckats? Nåd. Varför ska jag sträcka mig ut för att betjäna andra människor? Nåd.

Snart kan du lyssna på hela predikan på Församlingen Klippans hemsida.

Gud välsigne dig i ditt bygge!!

Om att leda en församling

Just nu är Josef Kristensen från Copenhagen Community Church på väg till Rockneby, för att tillbringa helgen tillsammans med oss i Församlingen Klippan. Ämnet är äldsteskap och Josef kommer för att hjälpa och förbereda församlingen för tillsättandet av äldste. Tack Jesus för män som har gått före och som kan vara till verkligt stöd i att bygga församling enligt nytestamentliga principer! Ser fram emot en intressant helg tillsammans.

Ja eller nej eller hmmm...?

Tja, vart är Livets Ord på väg egentligen? Och hur många är det egentligen som hängivet följer de "nya karismatikernas" egna gurus; Ulf Ekman, Peter Halldorf och Sten-Gunnar Hedin? Ulf Ekman hävdar i en kommentar till en intervju publicerad i tidningen Charisma att:

"Vad som är slående i detta enhetens skeende, är att kritikerna är förvånansvärt få. Er artikel ger känslan att kritikerna mot enhet är starka och utbredda", skriver han och tillägger att de allra flesta kristna ledare är för det enhetsarbete som pågår.
På bloggen Aletheia efterlyses nu ett "svar" från de svenska frikyrkoledarna: Vart leder ni ert folk?

Hans Lindelöw har på sin blogg översatt (från ryska) den diskussion som just nu förs i Ukraina och Armenien, med tanke på Ulf Ekmans nya fokus på "enhet".

Är den "nya ekumenikens" mål enhet med allt som kallar sig kristet, eller inte? Det kanske till och med handlar om enhet med allt som kallas religiöst och hänvisar till "Gud"? Ja eller nej...? Eller hmmmmm? Jag tror iallafall att det är många som önskar veta.

Tidigare inlägg
RSS 2.0